we decode, facilitate access to technology: we sell, we repair, we webdesign, we do programming, we teach!

descodificamos, facilitamos o acesso à tecnologia: vendemos, reparamos, desenhamos para a net, programamos, ensinamos!

Documentos Profesionalizadores

Resumo:

Unha das funcións dos colexios profesionais é proporcionar os recursos pertinentes para promover a profesionalización das educadoras e dos educadores sociais.

Un código deontolóxico, unha definición da Educación Social, un Catálogo de Funcións e Competencias da profesión e das educadoras e educadores sociais, configuran os tres documentos básicos que se establecen como fundamento para artellar a cultura e a identidade da figura da Educadora e do Educador Social.

Supoñen a materialización dun longo traballo de reflexión, realizado a nivel estatal, e dun proceso de participación, no que se contou con profesionais, universidades e expertos de renome no ámbito social e educativo. O desenvolvemento deste traballo foi realizado por ASEDES (Asociación Estatal de Educación Social), e asumido como propio máis tarde polo Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, constituíndo a día de hoxe o referente fundamental para a acción socioeducativa dende a nosa profesión.

Editora:

CEESG

Valor:

5 tintas

Disponibilidade:

Sim
Quer receber a doação deste livro? Adquira tinta ou tambor para a sua impressora (jato de tinta ou laser) no valor de 5€, junto da Oficina Tecnológica e receberá na morada que indicar, este livro. Apenas terá que assegurar os portes de envio. Contacte-nos através do formulário em baixo. Diga-nos a referência da sua impressora para lhe darmos o orçamento mais baixo.